0640755785 info@kurpaialma.nl

   Wkkgz Klachtenregeling

   (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

    

   Je hebt een klacht, wat nu?

   Helaas komt het soms voor dat jij als cliënt niet tevreden bent over een ontvangen dienst en mogelijk een melding wil doen of een klacht wil indienen. Het zou fijn zijn als je de kwestie eerst met mij bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders had willen zien. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek jouw onvrede of klacht op.

   Wat als we er samen niet uitkomen?

   Voel je je niet in staat de kwestie met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Als jouw behandelende therapeut, heb ik het recht dit te weten en word ik hiervan op de hoogte gesteld.

    

   Klachtenfunctionaris, Geschillencommissie en Tuchtrecht

   Via mijn beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) ben ik als CAM-therapeut (Complementary and Alternative Medicine) voor de klachtenfunctionaris en geschillencommissie aangesloten bij Quasir en Stichting Zorggeschil. Daarnaast sta ik ingeschreven in het RBCZ-register wat inhoudt dat ik onder het tuchtrecht valt, dat verzorgd wordt door TCZ.

    

   Onafhankelijke Klachtenfunctionaris

   Wanneer een klachtenfunctionaris?

   Bij klachten/meldingen welke te maken hebben met bijvoorbeeld onvoldoende/onjuiste zorgverlening, ongewenste beëindiging zorgverlening, schade door de behandeling/therapie, ontevredenheid over bejegening of nazorg.

   Mogelijke maatregel(en)

   De klachtenfunctionaris kan geen maatregel opleggen, maar helpt jou als cliënt zowel om de klacht te formuleren als bij de bespreking met mij als jouw therapeut.
   • Indien je een klacht hebt, probeer dit dan altijd eerst met mij te bespreken. Mogelijk komen we hier samen al uit.
   • Mocht dit gesprek niet hebben opgeleverd wat je wenst, of is een dergelijk gesprek om motiverende redenen niet (meer) mogelijk,         dan kunt je contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.
   • Deze klachtenfunctionaris zal je helpen om jouw klacht goed te formuleren en vervolgens in gesprek te gaan met mij als jouw therapeut.

    

   Geschillencommissie

   Wanneer de Geschillencommissie?

   Indien je klacht naar jouw mening niet is opgelost na bemiddeling van de klachtenfunctionaris, kun je je wenden tot de geschillencommissie Stichting Zorggeschil.

   Kosten

   Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vind je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

   Mogelijke maatregelen

   De geschillencommissie welke belast is met de zaak geeft een bindend advies, wat inhoudt dat de uitspraak daadwerkelijk uitgevoerd moet worden.
   Dit kan variëren van verplichte continuering van de behandeling tot een schadevergoeding.
   • Blijkt de klachtenfunctionaris niet voldoende te zijn geweest en/of blijft je van mening dat ik als therapeut fouten heb gemaakt, dan zal de klachtenfunctionaris je helpen om jouw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil neer te leggen.
   • Zorggeschil is een onafhankelijke geschilleninstantie welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.
   • De geschillencommissie heeft als voorzitter altijd een erkend jurist.
   • Iedere therapeut van de VBAG valt tevens onder het toezicht van IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)

    

   TCZ – Tuchtrecht

   Wanneer de Tuchtrecht?

   Tuchtrecht gaat over onzorgvuldig of ongepast handelen van de CAM-therapeut.
   Denk hierbij aan het schenden van beroepsgeheim, onjuiste informatievoorziening naar cliënt(en) of media en/of onzedelijke gedragingen van de CAM-therapeut in woord of daad.

   Mogelijke maatregel(en)

   De TCZ is het Tuchtrecht Complementaire Zorg, welke maatregelen kan opleggen aan de CAM-therapeut. Denk hierbij aan een waarschuwing, een officiële berisping, schorsing of zelfs schrappen uit het register.

   De klacht dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

    

   Van de klager:

   • Naam
   • Het correspondentieadres en zo mogelijk het e-mailadres
   • Het telefoonnummer
   • De dagtekening
   • De handtekening

   Over de klacht:

   • Een omschrijving van de gedraging of behandeling waartegen de klager bezwaar maakt
   • De naam van de therapeut
   • Werkadres/ Woonadres van de CAM-therapeut waartegen de klacht wordt ingediend
   • De vermelding dat de therapeut bij de VBAG is aangesloten.